Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Om öppenhet Om öppenhet

Ledningen lägger ribban
I ett företag eller i en organisation är det ledningen som sätter standard för vad som är önskvärda beteenden. Ledningens hållning, människosyn och ledningsfilosofi är en viktig psykosocial arbetsmiljöfaktor som påverkar klimatet och alla processer i organisationen. Exemplen från ledningen har avgörande betydelse för kommunikationen och för hur högt i tak det får vara.

Öppenhet erövras tillsammans
Förbättrad kommunikation och ökad öppenhet är både en förutsättning för grupputveckling och ett resultat av grupputveckling. Bra kommunikation och öppenhet är inget som går att framtvinga i en verksamhet. Det är något som gemensamt måste erövras i kommunikationen mellan medarbetarna och i kommunikationen mellan medarbetarna och ledningen. Öppenhet och bra kvalitet på kommunikationen behöver uppmuntras och skyddas av ledningen.

Internkundkedjan
I företag och organisationer där öppenheten och kommunikationen är bristfällig är risken stor att "internkundkedjan" störs. Viktiga processer och beslut riskerar att präglas av falsk samstämmighet.

Falsk sammstämmighet
Vårt begrepp "samstämmighetsparadoxen" beskriver ett näst intill otroligt fenomen som dessvärre är vanligt. Samstämmighetsparadoxen är det i särklass kostsammaste fenomenet i all verksamhet där kommunikationen är dålig och öppenheten låg. Paradoxen innebär att full samstämmighet råder i en beslutssituation. Alla står bakom beslutet men det paradoxala är att alla i gruppen egentligen tycker att det är ett dåligt beslut. Öppenheten i gruppen är låg och ingen säger vad han eller hon egentligen tycker. Ett klassiskt exempel på detta är regalskeppet Wasa som förliste beroende på falsk samstämmighet om sjövärdigheten. Rymdfärjan Challenger är ett annat exempel. Många situationer där företagsledningar plötsligt överraskas av mycket negativa fakta antingen det gäller ekonomiska resultat eller felaktiga vägval har ofta föregåtts av beslut och omständigheter präglade av samstämmighetsparadoxen.

Öppenheten och hur lätt information flyter uppåt, neråt och horisontellt i företag och organisationer är en indikator på hur effektiv organisationen är. Graden av öppenhet är ett mått på hur långt företaget eller organisationen kommit i sin utveckling och effektivitet.

Skydd mot falsk sammstämmighet
Öppna Fönster stimulerar till en utveckling mot ökad öppenhet och förbättrad kommunikation. Verksamheten får ett inneboende skydd mot beslut som grundats på falsk samstämmighet.

Friskt företag
Öppna Fönster skapar också en bättre atmosfär med friskare och hälsosammare livsluft för företaget och de anställda. Öppna Fönster upplevs alltid positivt av medarbetarna och sprider ett gott humör. Det beror på att alla tycker att det är roligare att arbeta i en atmosfär präglad av bra kommunikation, öppenhet, respekt, kreativitet och energi.

Kreativitet
Modernt företagande kräver engagemang, delaktighet och fullt utnyttjande av medarbetarnas kunskap, kompetens, kreativitet och personlighet. Med ett arbetsklimat präglat av bra kommunikation, öppenhet, respekt, kreativitet och energi blir detta lättare att förverkliga.