Open Windows

Open Windows

A N V Ä N D A R A V T A L

Avtal mellan IGLOO utveckling och dig som har registrerat dig som användare av verktygen på webbsidan www.openwindows.se

1 § Mål för användning av www.openwindows.se
Utveckla gruppen/teamet. Lära känna varandra i teamet. Skapa en grund för bekväm och öppen kommunikation i gruppen. Reducera risken att beslut fatta på basis av falsk samstämmighet. Öka kunskapen, respekten och öppenheten om olikhet i personliga preferenser och värderingar.
Öka öppenheten om relationer och olika åsikter om den gemensamma verksamheten. Ökad självkännedom: Genom mig själv känner jag andra – genom andra lär jag känna mig själv
Ge och ta memot feedback. Reflektera tillsammans. Frigöra kreativ energi. Ha roligt.

2 § Riktliner för användning av www.openwindows.se
Frivillighet i alla avseenden när det gäller deltagande. Respekt och själrespekt. Deltagare sätter upp och bestämmer egna gränser för sin integritet. Dessa gränser respekteras alltid. Det som avhandlas i gruppen stannar i gruppen. Aktivt deltagande.
3 § Grundläggande värderingar för användning av www.openwindows.se

Öppenhet* ör ett värde i sig och är avgörande för all positiv utveckling inom vetenskap, politik och näringsliv. ”Jag är inte enig i dina åsikter men beredd att riskera livet för din rätt att framföra dem” - François de Voltaire. Öppenhet leder till utveckling och öppenhet är även ett mått på utveckling. Öppenhet kan inte beordras. Ökad öppenhet måste erövras i samspelet mellan medarbetarna och i samspelet mellan medarbetarna och ledningen. Ökad öppenhet innebär en ökad sårbarhet, därför måste ledningen vara beredd att respektera skydda medarbetarna när de ökar sin öppenhet om den gemensamma verksamheten. En grupp eller en organisation med stor öppenhet har kommit längre i sin utveckling än en grupp eller organisation med mindre öppenhet. Ärlighet leder till ökad öppenhet (Kejsarens Nya kläder av H.C. Andersen). Personliga kvaliteter som ärlighet, ansvarstagande, respekt, självrespekt, medkänsla och empati krävs.
* Med öppenhet i detta sammanhang avses öppenhet om den gemensamma verksamheten, den psykosociala arbetsmiljön och välbefinnandet i gruppen, inte öppenhet om privata angelägenheter.
4 § Avtalets syfte
Detta avtal har till syfte att reglera ditt ansvar, rättigheter och skyldigheter gentemot IGLOO utveckling, som är ägare och upphovsrättsinnehavare till webbsidan Open Windows och dess innehåll, Fönsterspelet online, Teamanalys, Johari 360 och resultatuträkningsfunktioner.

5 § Signering
Avtalet träder i kraft i och med att du markerar ”Jag har läst och godkänt användaravtalet.” och klickat på knappen ”Skicka”. Detta jämställs med ett skriftligt undertecknande av avtalet.
6 § Användaruppgifter
Dina användaruppgifter behandlas som konfidentiell information och lagras i Open Windows databas. Endast Open Windows har tillgång till databasen. Open Windows lämnar inte ut användaruppgifter till någon annan part.

7 § Omfattning
Genom avtalet har du rätt att skriva ut och distribuera bilder och artiklar från hemsidan förutsatt att text, logotyp, copyright och adresser inte tas bort eller ändras. Open Windows är en produkt från IGLOO utveckling alternativt psykolog Olof Rehn. Detta skall framgå vid användandet av Open Windows.

Avtalet är personligt. Avtalet kan inte säljas eller överlåtas på någon annan.

I och med att du accepterar avtalet förbinder du dig och ansvarar för att dina användaruppgifter inte lånas ut eller används av någon annan.

Genom avtalet förbinder du dig att inte mångfaldiga eller på annat sätt bidra till att någon del av Open Windows och Fönsterspelets spelidé, spelets frågor, resultatfunktioner och tekniska lösningar kopieras. Du förbinder dig också att inte modifiera eller skapa härledda produkter som helt eller delvis baseras på Open Windows.

Avtalet är giltigt tills det ersätts av annat avtal mellan dig och IGLOO utveckling.

IGLOO utveckling tar inget ansvar för användningen av Open Windows eller för effekter av störningar i hemsidans funktion eller tekniska problem.

Som användare förbinder du dig också att respektera Open Windows mål, riktlinjer och grundläggande värderingar.

8 § Överträdelse
Om du som användare bryter mot detta avtal ges IGLOO utveckling rätt till skadestånd motsvarande beloppet på den förlust som uppkommer som är en följd av avtalsbrottet. Tvist mellan IGLOO utveckling och dig som användare skall avgöras i domstol. Svensk lag skall tillämpas.IGLOO utveckling

Avtal version 1.8___________________________________________________

Individ Grupp Ledarskap och Organisationsutveckling
www.igloo.se www.openwindows.se